Cena znaleckého posudku – odmeňovanie znalcov

Znalec sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške znalečného; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. 

Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí 

a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,

b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo

c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti. 

Tarifná odmena sa

a) zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,

b) zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne. 

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta, výdavky spojené s činnosťou korektora a poradcu a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. 

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času. 

Vyúčtovanie znalečného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov. 

Ak súd alebo iný orgán verejnej moci ustanoví znalca a uloží povinnosť zložiť preddavok, bez rozhodnutia poukáže zložený preddavok do 30 dní od jeho zloženia na účet znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

Pre potreby fyzickej osoby v prípade bytu a rodinného domu Viem poskytnúť informáciu ohľadom znalečného na základe jednoduchých informácii, ktoré od Vás obdržím. Pri ostatných znaleckých úkonoch a nehnuteľnostiach Vám spracujem krátku ponuku, ktorá pred začiatkom práce na znaleckom posudku, bude Vami odsúhlasená vo forme objednávky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *