Novela katastrálneho zákona. Čo prinesie občanom a znalcom?

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021.

Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona je odstránenie nedostatkov zákona č.  162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli početnými novelizáciami katastrálneho zákona, čím bola z legislatívno-technického a vecného hľadiska narušená vnútorná konzistentnosť tohto právneho predpisu.

Návrh zákona zavádza na základe požiadavky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky evidovanie ruín ako kultúrnych pamiatok. Návrh zákona ďalej podrobnejšie upravuje právne postavenie a kompetencie katastrálnej inšpekcie, precizuje a dopĺňa právnu úpravu katastrálnych konaní.

Predmetom evidovania v katastri pritom budú len také pozostatky stavby torzálneho charakteru, ktoré napĺňajú znaky ruiny v zmysle jej navrhovaného zákonného vymedzenia. V katastri sa teda nebudú evidovať akékoľvek ruiny, ale iba tie, ktoré sú kultúrnou pamiatkou. V navrhovanej novele sa zavádza nová skutková podstata priestupku, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností.

Návrhom zákona sa zjednodušuje návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe. Podrobnejšie sa upravuje konanie o zázname, pričom sa zavádza možnosť vykonania záznamu v časti.  Skracuje sa lehota na vykonanie záznamu na základe rozhodnutia súdu o zriadení zabezpečovacieho opatrenia. Rovnako sa precizuje právna úprava konania o poznámke. Bližšie sa upravuje prešetrovanie údajov katastra a zároveň sa ustanovuje lehota na toto prešetrenie. 

V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov sa zavádza povinná bezplatná registrácia za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov osôb evidovaných v katastri, ako aj za účelom zabránenia zneužívania údajov katastra. Údaje z tejto registrácie budú môcť byť použité aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

Návrh zákona taktiež ustanovuje nové skutkové podstaty priestupkov ako aj porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností.

Zmena pre užívateľov katasterportálu: Povinná bezplatná registrácia pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností

Navrhuje sa zavedenie registrácie pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú zverejnené na internete. Údaje z katastra budú stále prístupné bezodplatne, no po novom už iba na základe bezplatnej registrácie.

Okrem požiadavky vyplývajúcej z európskej legislatívy je táto právna úprava dôvodná aj z pohľadu potreby orgánov činných v trestnom konaní, kedy tieto potrebujú pri objasňovaní trestných činov informáciu o tom, kto a kedy si prehliadal údaje katastra zverejnené na internetových portáloch.

Aké sú iné dôležité pripravované zmeny katastrálneho zákona?

  • Elektronické podanie cez špecializovaný portál a zrušenie oznámení o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností – po novom bude možné podať elektronické podanie cez portál ÚGKK SR prostredníctvom elektronického formulára alebo prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. Do budúcnosti už nebude možné podávať oznámenie o návrhu na vklad s účinkami zníženia správneho poplatku.
  • Zjednodušenie náležitostí listinného návrhu na začatie katastrálneho konania – listinný návrh na začatie katastrálneho konania nebude po novom musieť obsahovať označenie nehnuteľnosti, pričom sa bude vychádzať spravidla z označenia uvedeného v zmluve, ktorou sa upravujú práva k tejto nehnuteľnosti. Naopak, pribúda náležitosť označenia, či navrhovateľ žiada o urýchlené vykonanie záznamu, a to v prípade, ak sa konanie začína na základe písomného návrhu.
  • Doručovanie po novom – písomnosti okresného úradu sa budú doručovať fyzickým osobám vždy iba v tuzemsku, a to na adresu, ktorá je uvedená v návrhu na začatie katastrálneho konania, v zmluve, vo verejnej listine alebo v inej listine, v katastri alebo v registri obyvateľov.
  • V záujme predchádzania podvodom sa rozhodnutie o povolení vkladu doručí okrem splnomocneného zástupcu aj priamo vlastníkovi nehnuteľnosti. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť, že vlastník nehnuteľnosti bude informovaný o tom, že sa s jeho nehnuteľnosťou bez jeho vedomia nakladá a môže podniknúť kroky potrebné k odstráneniu nezákonného stavu.
  • Nová komplexná úprava konania o zázname – zákon bude explicitne ustanovovať práva, ktoré sa zapisujú do katastra formou záznamu. Novinkou v konaní o zázname bude zapisovanie dohôd o odstúpení od zmluvy po povolení vkladu, oznámení o určení súpisných čísel a tiež možnosť urýchleného vykonania záznamu na základe listinného návrhu s 30-dňovou lehotou vykonania záznamu príslušným okresným úradom.
  • Podrobnejšie sa upraví rozsah, v akom bude okresný úrad skúmať splnenie podmienok na vykonanie záznamu a osobitne sa upravuje procesný postup okresného úradu. Zavádza sa napr. možnosť vykonania záznamu aj len v časti (čiastočný záznam), ak sú podmienky na vykonanie záznamu splnené aspoň sčasti. Okresný úrad v prevyšujúcej časti oznámi dôvody nevykonania záznamu.
  • V súlade so súdnou praxou sa zakotvuje nevyvrátiteľná domnienka účinnosti odstúpenia od zmluvy a vrátenia daru tým, že zákon k tomuto vyžaduje, aby všetky zmluvné strany vyjadrili svoju nespornosť s predmetnými jednostrannými právnymi úkonmi. Nebude teda stačiť, že odstúpenie od zmluvy alebo výzva na vrátenie daru budú doručené druhej zmluvnej strane, ale z reakcie druhej zmluvnej strany musí byť jasné, že táto s odstúpením súhlasí. Podpisy všetkých zmluvných strán budú musieť byť v tomto prípade úradne osvedčené.
  • V prípade, že nebude nespornosť odstúpenia zrejmá, okresný úrad musí dotknutých účastníkov vyzvať na podanie návrhu na súd do 60 dní od doručenia výzvy. Ak taký návrh na súd nebude v uvedenej lehote podaný, platí nevyvrátiteľná domnienka, že došlo k platnému a účinnému odstúpeniu od zmluvy alebo k splneniu podmienok na vrátenie daru a okresný úrad vykoná záznam.
  • Aplikačná prax si vyžiadala potrebu právnej úpravy zápisu Európskeho osvedčenia o dedičstve, v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre zápis do katastra. Bude povinnosťou nadobúdateľa nehnuteľností, aby na základe čestného vyhlásenia preukázal, ktoré nehnuteľnosti boli predmetom dedenia. Z dôvodu právnej istoty, zavádza sa povinnosť, aby bol podpis na tomto čestnom vyhlásení úradne osvedčený.

Ako prebiehala príprava zákona a čo nás ešte čaká pri príjmami nového katastrálneho zákona?

Návrh zákona bol od 11. mája 2022 do 20. mája 2022 predmetom predbežného pripomienkového konania, v rámci ktorého Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky zaujala k materiálu nesúhlasné stanovisko, pričom odporučila predkladateľovi jeho dopracovanie. Predkladateľ v zmysle odporúčaní materiál upravil.

Návrh zákona bol od 14. júna 2022 do 4. júla 2022 predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je priložené. Návrh zákona sa predkladá do ďalšieho štádia legislatívneho procesu s rozpormi uvedenými vo vyhlásení o rozporoch.

Návrh zákona bol v dňoch od 21. októbra 2022 do 27. októbra 2022 predmetom záverečného posúdenia vybraných vplyvov, v rámci ktorého Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky zaujala k materiálu súhlasné stanovisko.

Návrh zákona bol dňa 7. novembra 2022 predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2023, okrem čl. I bodov 70 a 71, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, z dôvodu zabezpečenia technického riešenia  právnej úpravy registrácie pri prístupe na katastrálne portály. Týmto sa zároveň zabezpečí dostatočne dlhá lehota potrebná na oboznámenie adresátov so zákonom.

Návrhom zákona sa zároveň upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov z dôvodu zmeny správnych poplatkov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.