Znalec v stavebníctve: Aká bola výstavba bytov v 2. štvrťroku 2022?

Počet dokončených bytov podľa údajov Štatistického úradu SR o tretinu prekročil hodnoty pred pandémiou, dynamickejší bol aj začiatok výstavby.

Štatistický úrad ďalej informuje, že druhá štvrtina roka 2022 priniesla mierny medziročný útlm počtu dokončených aj začatých bytov. V porovnaní s priemerom hodnôt v rokoch pred pandémiou sa však v 2 . štvrťroku o tretinu viac bytov dokončilo a o štvrtinu viac bytov začalo stavať.

Počas 2. štvrťroku 2022 sa na Slovensku dokončilo1) 4 685 bytov, čo predstavovalo medziročne úbytok o 3,8 %. Približne 70 % z celkového počtu dokončených bytov tvorili rodinné domy. Aktuálny počet bol však súčasne o tretinu vyšší ako stavy dokončených bytov počas 2. štvrťrokov v piatich rokoch pred pandémiou2).

Pre objektívne zhodnotenie ŠÚ SR porovnal aktuálne hodnoty s priemerným stavom 2. štvrťrokov v posledných piatich rokoch pred pandémiou (v r. 2015 až 2019)2). V rokoch 2020 a 2021 totiž pandémia zásadnejšie pozmenila počty dokončených či začatých bytov v jednotlivých štvrťrokoch.

Situácia v krajoch bola štandardne veľmi odlišná. K poklesu dokončených bytov došlo medziročne v štyroch z ôsmych krajov. Najväčší, vyše tretinový prepad bol v Bratislavskom kraji, kde sa pokles výstavby prejavuje už niekoľko štvrťrokov. Naopak, najdynamickejší, takmer 40 % medziročný nárast počtu skolaudovaných bytov bol v Nitrianskom kraji a takmer o tretinu viac bytov sa podarilo dokončiť v Trenčianskom kraji.

V porovnaní s rovnakým predpandemickým obdobím2) sa od apríla do júna 2022 dokončilo výrazne viac bytov vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja. Najdynamickejší rast, približne zdvojnásobenie dokončených bytov, sa prejavil v Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Vyššie rasty dokončených bytov, v porovnaní so stavom v rovnakom období pred pandémiou2), mal aj Prešovský kraj (+43 %) a Žilinský kraj (+32 %). Mierny rast o 7 %, v porovnaní s obdobím pred pandémiou2), nastal aj v Banskobystrickom kraji, ktorý je dlhodobo regiónom s najnižším počtom dokončovaných bytov v SR. Jediným regiónom, kde aktuálny stav výrazne zaostáva za počtom dokončených bytov v rokoch pred pandémiou, bol Bratislavský kraj (pokles o 25 %).

Ilustračný obrázok – graf

Podobný trend nastal aj v počte začatých bytov3), kedy boli počas druhého štvrťroka 2022 vydané stavebné povolenia na výstavbu 6 420 bytov. Bolo to síce o 4 % menej ako pred rokom, ale o štvrtinu viac ako v rokoch pred pandémiou2). Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 60 %.

Súčasne bolo ku koncu júna 2022 na Slovensku rozostavaných takmer 82-tisíc bytov, čo bolo o 5,7 % viac ako pred rokom a súčasne o 13 % viac ako v priemere pred pandémiou2).

V súhrne za 1. polrok 2022 schválili stavebné úrady dokončenie 8 763 bytov, čo nedosahovalo hodnoty z minulého roka, avšak o 18 % prevýšilo priemer prvých polrokov v predpandemickom období (v r. 2015-2019)2).

  • 1) dokončené byty – byty, ktorým boli vydané kolaudačné rozhodnutia v sledovanom štvrťroku
  • 2) priemer 2. štvrťrokov/1. polrokov v rokoch 2015 až 2019, t. j. posledných piatich rokoch pred vznikom pandémie COVID-19
  • 3) začaté byty – byty, na výstavbu ktorých boli vydané stavebné povolenia v sledovanom štvrťroku

Zdroj údajov, podklady a citácie: Štatistický úrad SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *