znalecky posudok cena nehnutelnosti

Aký je trend vo výstavbe bytov a aký to bude mať vplyv na cenu nehnuteľnosti?

Tretia štvrtina roka 2022 priniesla zdynamizovanie dokončovania bytovej výstavby, pribudlo o tretinu viac bytov ako v rokoch pred pandémiou. Dvojciferný prírastok zaznamenali všetky regióny s výnimkou Košického kraja, viac ako 50 % nárast sa prejavil v Prešovskom a Žilinskom kraji.

Bytovú výstavbu na Slovensku v 3. štvrťroku 2022 sprevádzali výkyvy v počtoch začatých a dokončených bytov. Počet dokončených1) bytov medziročne stúpol o 16,5 % na 5 422 bytov.

Tento počet bol súčasne o viac ako tretinu vyšší ako stavy dokončených bytov počas 3. štvrťrokov v piatich rokoch pred pandémiou, aktuálne sa tak dokončilo o 1 400 bytov viac ako v rokoch 2015-2019. Približne 60 % z celkového počtu dokončených bytov tvorili rodinné domy.

Pre objektívne zhodnotenie ŠÚ SR porovnal aktuálne hodnoty s priemerným stavom 3. štvrťrokov v posledných piatich rokoch pred pandémiou (v r. 2015 až 2019)2). V rokoch 2020 a 2021 totiž pandémia zásadnejšie ovplyvnila proces bytovej výstavby v jednotlivých štvrťrokoch.

Situácia v krajoch bola štandardne veľmi odlišná. Výrazný až 60 % medziročný prírastok skolaudovaných bytov zaznamenal Bratislavský kraj, ktorý mal takmer tretinový podiel na výstavbe SR. O 40 % viac bytov sa podarilo dokončiť aj v Prešovskom kraji. V štyroch z ôsmich krajov však počet dokončených bytov poklesol, medziročne najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji o 26 %.

V porovnaní s rovnakým predpandemickým obdobím2) sa od júla do septembra 2022 dokončilo viac bytov vo všetkých krajoch s výnimkou Košického kraja, ktorý zostal veľmi mierne pod úrovňou minulého roka. Najdynamickejšie nárasty zaznamenali Prešovský kraj o 80 %, približne polovičný prírastok sa prejavil aj v Žilinskom (+55 %) a Trenčianskom kraji (+47 %).

  • 1) dokončené byty – byty, ktorým boli vydané kolaudačné rozhodnutia v sledovanom štvrťroku
  • 2) priemer 3. štvrťrokov/1.-3. štvrťroku v rokoch 2015 až 2019, t. j. posledných piatich rokoch pred vznikom pandémie COVID-19
  • 3) začaté byty – byty, na výstavbu ktorých boli vydané stavebné povolenia v sledovanom štvrťroku

Zhrnutie: Počas leta sa v SR dokončilo výrazne viac bytov  ako priemerne v minulých rokoch, prehĺbil sa však útlm v rozbehu výstavby.

Dôležité údaje z pohľadu znaleckej činnosti a budúceho vývoja cien na trhu má predpokladaný vývoj v novej výstavbe na Slovensku. Počet začatých bytov oproti predpandemickým obdobím klesol pri bytoch o 10,6%, pri rodinných domoch o 7,2%.

Aký je počet rozostavaných bytov na Slovensku k 30.9.2022?

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *