Znalecké posudky pre rôzne účely (právne úkony) – zriadenie záložného práva, katastrálne konanie, dedičské konanie, súdne konanie (napr. vyporiadanie BSM po rozvode, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, nepeňažný vklad do tuzemskej právnickej osoby, prevod nehnuteľnosti.