znalecká činnosť

Pri kúpe nehnuteľnosti je najdôležitejšia cena. Predávajúci ju často nadhodnotí, preto je dobré a v zmysle regulácie potrebné predložiť banke aktuálny znalecký posudok. Ten zároveň patrí k hlavným dokladom, podľa ktorých sa posudzuje výška hypotéky. Viete, aké dokumenty budete potrebovať k vybaveniu znaleckého posudku a koľko času to celé zaberie?

Pre ohodnotenie bytu a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • Výpis z listu vlastníctva ( LV – vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy (KM) na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
 • Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o veku domu – vydá správca domu) pokiaľ ide o byt vytvorený nadstavbou / vstavbou, je potrebný aj doklad o veku bytu (nadstavby / vstavby)
 • Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna / darovacia zmluva a p.)
 • Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, znalec na obhliadke kontrolným meraním overuje aktuálny stav nehnuteľnosti)

V prípade, že si neviete vygenerovať LV a KM sami, postačuje, ak znalcovi poskytnete informácie, na základe ktorých je možné uvedené podklady vyhľadať, t.j. napr. parcelné číslo pozemku na ktorom dom stojí, súp. číslo bytového domu a p..

Nebytový priestor

Pre ohodnotenie nebytového priestoru a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk)
 • Pôdorys nebytového priestoru
 • Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o veku domu – vydá správca domu) pokiaľ ide o nebyt vytvorený nadstavbou / vstavbou, je potrebný aj doklad o veku nebytu (nadstavby / vstavby)
 • Nadobúdacia zmluva k nebytovému priestoru (spravidla kúpna zmluva)
 • Zmluva / zmluvy o prenájme nebytového priestoru, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom

V prípade, že si neviete vygenerovať LV a KM sami, postačuje, ak znalcovi poskytnete informácie, na základe ktorých je možné uvedené podklady vyhľadať, t.j. napr. parcelné číslo pozemku na ktorom dom stojí, súp. číslo bytového domu a p..