znalecky posudok

Pre ohodnotenie rodinného domu a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

  • Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
  • Aktuálna kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk), (v prípade, že kópia katastrálnej mapy nie je aktuálna, t.j. na mape nie sú napr. zakreslené prístavby k domu, je potrebný aj úradne overený geometrický plán)
  • Projektová dokumentácia RD (min. pôdorysy všetkých podlaží domu)
  • Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o určení súpisného čísla, Výmer, stavebné povolenie)

V prípade neexistencie niektorého z podkladov bude zvolený ďalší postup.

ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM

Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

  • List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
  • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky – v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape, alebo
  • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
  • Stavebné povolenie – s vyznačením právoplatnosti
  • Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) – overenú v stavebnom konaní