Pre ohodnotenie pozemku a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

  • Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
  • Kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk)
  • Iné – napr. Územnoplánovacia informácia, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, …. (nepovinné)

Znalec v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností je oprávnený ohodnocovať všetky druhy pozemkov v zastavaných územiach obcí (intraviláne), nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaných území obcí (extraviláne -t.j. napr. vodná plocha, ostatná plocha, stavebný pozemok).