znalecká činnosť

Znalecká činnosť

Znalecká činnosť má pre Slovensko zásadný význam v rámci právneho systému a spoločnosti ako celku. Jej dôležitosť spočíva v niekoľkých kľúčových aspektoch:

  1. Spravodlivý súdny proces: Znalecká činnosť zabezpečuje spravodlivý súdny proces tým, že poskytuje objektívne a nezávislé posudky a expertízy v rôznych oblastiach. Tieto posudky sú často rozhodujúcimi faktormi pri riešení súdnych sporov a pomáhajú súdom pri správnom rozhodovaní na základe dôkazov.
  2. Ochrana práv a záujmov občanov: Znalecká činnosť pomáha občanom chrániť ich práva a záujmy v rôznych oblastiach, ako sú majetkové záležitosti, pracovné spory, lekárske zákroky a ďalšie. Posudky súdnych znalcov poskytujú odborné názory a dôkazy, ktoré môžu byť rozhodujúce pri ochrane ich práv pred súdom.
  3. Podpora dôvery v právny systém: Nezávislá a objektívna znalecká činnosť prispieva k zvyšovaniu dôvery občanov v právny systém. Poskytuje im istotu, že súdne konanie je založené na odborných a profesionálnych princípoch a že rozhodnutia súdov sú spravodlivé a opodstatnené.
  4. Rozvoj profesionálnych kapacít: Znalecká činnosť prispieva k rozvoju odborných kapacít a znalostí v rôznych oblastiach. Súdni znalci musia mať odborné vzdelanie a skúsenosti v danej oblasti, čo vedie k posilneniu odborných kapacít a špecializácií v danej oblasti.

V zmysle Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znalecká činnosť je

(1) špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

(2) Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť

  • a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak,
  • b) riadne a v určenej lehote,
  • c) účelne, hospodárne a
  • d) nestranne.

(3) Znalecká organizácia je povinná vykonávať znaleckú činnosť prostredníctvom znalcov, ktorí sú jej spoločníci, členovia, štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, prokuristi, štátni zamestnanci, zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme alebo zamestnanci v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, sú zapísaní v príslušnom odbore a odvetví a nie sú spoločníkmi, členmi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, prokuristami alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname.

(4) Znalecká organizácia uvedená v § 7 ods. 3 je oprávnená hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku. Zložky majetku podniku, ktoré sú súčasťou ohodnocovaného podniku ako celku alebo časti podniku, môžu ohodnocovať znalci z príslušných znaleckých odborov oprávnení tieto zložky hodnotiť a sú zapísaní v tejto znaleckej organizácii, alebo prizvaní znalci príslušných znaleckých odborov oprávnení tieto zložky hodnotiť podľa osobitného predpisu.7a)

(5) Znalecká organizácia uvedená v § 7 ods. 3 je oprávnená hodnotiť samostatné zložky majetku podniku alebo súbor zložiek majetku podniku len v prípade, ak ohodnotenie vykoná znalec z príslušného znaleckého odboru oprávnený túto zložku majetku podniku hodnotiť a je zapísaný v tejto znaleckej organizácii.

(6) Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť. Odôvodnenie musí obsahovať popis toho, prečo znalec nemôže zodpovedať čiastkovú otázku a vysvetlenie, prečo bola konkrétna osoba vybratá ako konzultant. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu znaleckej činnosti tým nie je dotknutá.

(7) Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, konzultovať druh znaleckého úkonu, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a). Ak ide o zložitú vec, je potrebné so znalcom ešte pred ustanovením konzultovať správnosť zadaných úloh, podať mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.

(8) Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a).

Znalecká činnosť je dôležitým pilierom slovenského právneho systému a má významný vplyv na ochranu práv a záujmov občanov, dôveru v spravodlivosť súdnych procesov a rozvoj profesionálnych kapacít v rôznych oblastiach.