KTO JE TO ZNALEC? ČO JE ZNALECKÝ POSUDOK?

Laicky najzrozumiteľnejšia je definícia pojmu znalec podľa súdnej praxe, podľa ktorej znalec je osobou, ktorá prostredníctvom svojich odborných znalostí (v odbore, v ktorom bola zapísaná do zoznamu znalcov) posudzuje skutočnosti, ktoré jej boli zadávateľom určené  a v znaleckom posudku zadávateľovi oznamuje subjektívny výsledok svojho posúdenia.

Znalecký posudok, znalec a znalecká činnosť – čo obsahuje znalecký posudok a aká je jeho cena?

Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je
a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“).

Vykonávam nasledovnú znaleckú činnosť

Znalecké posudky pre rôzne účely (právne úkony) – zriadenie záložného práva, katastrálne konanie, dedičské konanie, súdne konanie (napr. vyporiadanie BSM po rozvode, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, nepeňažný vklad do tuzemskej právnickej osoby, prevod nehnuteľnosti.

znalecká činnosť

Znalecký posudok – byt a nebytový priestor

Pri kúpe nehnuteľnosti je najdôležitejšia cena. Predávajúci ju často nadhodnotí, preto je dobré a v zmysle regulácie potrebné predložiť banke aktuálny znalecký posudok. Ten zároveň patrí k hlavným dokladom, podľa ktorých sa posudzuje výška hypotéky. Viete, aké dokumenty budete potrebovať k vybaveniu znaleckého posudku a koľko času to celé zaberie?

Pre ohodnotenie bytu a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • Výpis z listu vlastníctva ( LV – vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy (KM) na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
 • Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o veku domu – vydá správca domu) pokiaľ ide o byt vytvorený nadstavbou / vstavbou, je potrebný aj doklad o veku bytu (nadstavby / vstavby)
 • Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna / darovacia zmluva a p.)
 • Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, znalec na obhliadke kontrolným meraním overuje aktuálny stav nehnuteľnosti)

V prípade, že si neviete vygenerovať LV a KM sami, postačuje, ak znalcovi poskytnete informácie, na základe ktorých je možné uvedené podklady vyhľadať, t.j. napr. parcelné číslo pozemku na ktorom dom stojí, súp. číslo bytového domu a p..

Nebytový priestor

Pre ohodnotenie nebytového priestoru a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk)
 • Pôdorys nebytového priestoru
 • Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o veku domu – vydá správca domu) pokiaľ ide o nebyt vytvorený nadstavbou / vstavbou, je potrebný aj doklad o veku nebytu (nadstavby / vstavby)
 • Nadobúdacia zmluva k nebytovému priestoru (spravidla kúpna zmluva)
 • Zmluva / zmluvy o prenájme nebytového priestoru, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom

V prípade, že si neviete vygenerovať LV a KM sami, postačuje, ak znalcovi poskytnete informácie, na základe ktorých je možné uvedené podklady vyhľadať, t.j. napr. parcelné číslo pozemku na ktorom dom stojí, súp. číslo bytového domu a p..

znalecky posudok

Znalecký posudok – rodinný dom

Pre ohodnotenie rodinného domu a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
 • Aktuálna kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk), (v prípade, že kópia katastrálnej mapy nie je aktuálna, t.j. na mape nie sú napr. zakreslené prístavby k domu, je potrebný aj úradne overený geometrický plán)
 • Projektová dokumentácia RD (min. pôdorysy všetkých podlaží domu)
 • Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o určení súpisného čísla, Výmer, stavebné povolenie)

V prípade neexistencie niektorého z podkladov bude zvolený ďalší postup.

ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM

Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky – v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape, alebo
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • Stavebné povolenie – s vyznačením právoplatnosti
 • Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) – overenú v stavebnom konaní

Znalecký posudok – pozemok

Pre ohodnotenie pozemku a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • Výpis z listu vlastníctva (vytvorený cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy (vytvorená cez katastrálny portál, napr. www.katasterportal.sk, www.zbgis.sk)
 • Iné – napr. Územnoplánovacia informácia, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, …. (nepovinné)

Znalec v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností je oprávnený ohodnocovať všetky druhy pozemkov v zastavaných územiach obcí (intraviláne), nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaných území obcí (extraviláne -t.j. napr. vodná plocha, ostatná plocha, stavebný pozemok).

Znalecký posudok – prevádzková budova

Pre ohodnotenie prevádzkovej (nebytovej) budovy / haly a spracovanie znaleckého posudku sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí budova a na priľahlé pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk)
 • Doklad o veku budovy – kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o budovu s nadstavbami alebo prístavbami, tak sú potrebné doklady o veku jednak pôvodnej budovy, jednak pre jednotlivé nadstavby alebo prístavby, poprípade doklad o celkovej rekonštrukcii budovy
 • Projektová dokumentácia budovy
 • Nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej časti (ak existujú aktuálne živé nájmy), alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom)

Znalecký posudok, znalec, reality, stavebníctvo – blog a informácie

cena bytu cena nehnutelnosti cena podla katastra ceny bytov podľa katastra dokončene byty podľa regiónov dokončené byty hypotéka index vývoja cien kataster katastrálny zákon list vlastníctva nové byty obsah znaleckého posudku oceňovanie nehnuteľnosti počet stavebných povolení na Slovensku predajna cena bytu prehľad hypoték na Slovensku Realizacne_ceny_nehnutelnosti 2024 realizačná cena nehnutelnosti realizačné ceny nehnutelnosti realna cena bytu reálne ceny nehnutelnosti rýchla štatistika pre súdneho znalca vystavba bytov znalec znalecky posudok dom znalecká činnosť znalecký posudok znalecký posudok byt úvery na bývanie – prehľad