Nový index vývoja cien – august 2022

Je zverejnený nový index vývoja cien pre 2. Q 2022: 3,176

Cenová úroveň pre metodiku USI

Výkon znaleckej činnosti v odvetviach “Odhad hodnoty nehnuteľností” a “Odhad hodnoty stavebných prác” je spojený s neustálym používaním indexov vývoja cien v stavebníctve. Praktická potreba zistiť obstarávaciu cenu/východiskovú hodnotu stavebného objektu v inom časovom období, ako je obdobie z ktorého máme cenu/hodnotu k dispozícii, sa môže vyskytnúť v dvoch prípadoch. Pri pohybe vpred po časovej osi sa snažíme “preceniť” staršiu cenovú úroveň na úroveň aktuálnu – zistíme obstarávaciu cenu/východiskovú hodnotu, za ktorú by bol obdobný objekt obstaraný/ zhotovený v súčasnom časovom období. Pri pohybe vzad po časovej osi je úloha opačná. Zistíme, za akú cenu/hodnotu sa dal obdobný stavebný objekt obstarať/zhotoviť v minulosti pri znalosti aktuálnej obstarávacej ceny/východiskovej hodnoty. Osobitnú úlohu nadobúdajú indexy vývoja cien v stavebníctve v spojení so stavbami nadobúdanými podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ich špecifická úloha tu vyplýva z ustanovení regulačného výmeru MF SR R-3/1996 v znení R-12/1999. Štvrťročne publikované štatistické indexy sú v tomto prípade, ak to súťažné podmienky umožňujú, možným prostriedkom pre úpravu ceny. Pri použití indexov musí mať znalec na pamäti odlišnosti ich vzniku, ktoré možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • rozdielne ekonomické prostredie,
  • rozdielna metodika tvorby indexov,
  • vznik SR ako samostatného štátu,
  • rozdielne vykazovanie indexov vo väzbe na používaný systém triedenia stavebnej produkcie.

Pomôcka pre stanovenie rozdielu cien za dlhšie časové obdobie, ktorú Vám predkladáme je spracovaná od r.1971 po súčasnosť (výhľadovo uvažujeme s predĺžením časového radu do minulosti). Jej pravidelná aktualizácia bude prebiehať štvrťročne, v zhode s indexami publikovanými Štatistickým úradom SR. Z titulu rozdielneho vykazovania indexov vo väzbe na používaný systém triedenia stavebnej produkcie je časový rad indexov rozdelený na dve obdobia.

  • Indexy od roku 1971 do roku 2001 (IV. kvartál 2001)V uvedenom období sa indexy vykazovali v členení podľa odborov Jednotnej klasifikácie stavebných objektov (ďalej JKSO), zároveň však v uvedenom období časová rada zasahuje do dvoch období s diametrálne odlišným ekonomickým prostredím:
  • Prvé obdobie – 1.1.1971 až 31.12.1990 Je charakteristické centrálne riadenou ekonomikou, ktorej odrazom v stavebníctve boli celoštátne platné ceny stavebných prác. K zmenám cien tu nedochádzalo plynule na základe trhových pravidiel, ale v skokoch a to vždy k dátumu účinnosti výmeru, ktorým sa zavádzali do platnosti nové veľkoobchodné ceny stavebných prác. Indexy v tomto období boli vyhlasované súčasne s vyhlásením nových veľkoobchodných cien a ich platnosť bola zhodná s platnosť týchto cien. Indexy vyjadrovali v súhrne zmenu základných rozpočtových nákladov – ZRN a priemer vedľajších rozpočtových nákladov – VRN.
  • Druhé obdobie – 1.1.1991 až 31.12.2001Je charakteristické cenovou liberalizáciou. Plynulosť zmien v cenách je sledovaná štvrťročne. Aj tu však možno sledovať niekoľko medzníkov.
  • 1.1.1991 – 31.12.1992Obdobie Československa, indexy sleduje ÚRS Praha (zdroj použitých údajov: ÚRS Praha, a.s.
  • 1.1.1993 – 31.12.2001Zodpovednosť za tvorbu indexov preberá ŠÚ SR, ktorý ich od roku 1996 pravidelne uverejňuje v publikácii “Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR” (zdroj použitých údajov: Štatistický úrad SR). Od 1. 1. 1997 dochádza k zmene v systéme štatistického spracovania indexov.
  • Indexy od začiatku roku 2002 (I. kvartál 2002)V súvislosti s novým triedením stavebnej produkcie podľa “Klasifikácie stavieb” (ďalej KS), ktorá od 1. 5. 2000 opatrením ŠU SR nahradila JKSO, sú indexy cien stavebných prác od januára 2002 sledované a publikované už iba v štruktúre KS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *